بتاسهم
1400/01/08
10:57
#پیزد در 3 ماهه اخیر خوب عمل کرده و اسفند 1664 بهمن 1693 و دی 1520 میلیارد ریال فروش زد اذر 1240 میلیارد ریال فروخت مجموع 12 ماهه 13079 ...

#پیزد در ۳ ماهه اخیر خوب عمل کرده و اسفند ۱۶۶۴ بهمن ۱۶۹۳ و دی ۱۵۲۰ میلیارد ریال فروش زد اذر ۱۲۴۰ میلیارد ریال فروخت


مجموع ۱۲ ماهه ۱۳۰۷۹ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل این عدد ۷۱۴۹ میلیارد ریال بوده است.انتهای خبر

0
0