سهام تحلیل (محمد حسین جباری)
1401/05/31
15:00
شاخص کل اپدیت...کمی دیگه کار داره و در منفی های روزهای اینده باید برای موج بعدی سبد را بست

شاخص کل اپدیت...کمی دیگه کار داره و در منفی های روزهای اینده باید برای موج بعدی سبد را بستانتهای خبر

0
0