کانال تحلیلی پارسیس
1401/08/01
10:59
#کدال #تابستان1401 #حمل_نقل ✳️ گزارش عملکرد فروش و سود شرکتها در تابستان1401 و مقایسه با تابستان 1400👇🏼" ➖ #حکشتی سود -227ریالی : افت -300% ➖ ...

#کدال #تابستان۱۴۰۱#حمل_نقل✳️ گزارش عملکرد فروش و سود شرکتها در تابستان۱۴۰۱ و مقایسه با تابستان ۱۴۰۰👇🏼"➖ #حکشتی سود -۲۲۷ریالی : افت -۳۰۰٪


➖ #شساخت سود -۸۴۹ریالی : افت -۱۳۱٪


➖ #حفارس سود ۵۲ریالی : رشد ۶۱٪


➖ #حفاری سود ۱۱۲ریالی : افت -۴۳٪


➖ #توریل سود ۶۳ریالی : رشد ۷۲۸٪


➖ #حبندر سود ۳۴ریالی : افت -۹۰٪


➖ #حآسا سود ۱۳۸ریالی : افت -۲۰٪


➖ #حتوکا سود ۷۹۹ریالی : رشد ۲۴۲٪


➖ #لپیام سود -۱۱ریالی : رشد ۴۲٪


➖ #حرهشا سود ۶۹ریالی : رشد ۲۳۶٪
کانال تحلیلی پارسیس

انتهای خبر

0
0