نوآوران امین
1399/08/12
12:45
فرآوری معدنی اپال کانی پارس (#اپال) گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۳۹۷) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ تحلیل بی...

فرآوری معدنی اپال کانی پارس (#اپال)گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۳۹۷) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0