بورس۲۴
1401/01/05
19:38
معرفی پرسود ترین سهم های اسفند ۱۴۰۰

در اسفند ماه بازدهی حدود ۹۰ درصد صنایع مثبت بود و ۷۰ درصد از سهم ها هم به سهامداران خود سود دادند...

معرفی پرسود ترین سهم های اسفند 1400

بورس۲۴ : بازار سرمایه در پایانی ترین ماه سال با لباسی سبز به استقبال بهار رفت.


در اسفند ماه بازدهی حدود ۹۰ درصد صنایع مثبت بود و ۷۰ درصد از سهم ها هم به سهامداران خود سود دادند.


از بین صنایع بیشترین بازدهی به استخراج سایر معادن تعلق داشت.


فعالیت های هنری و سرگرمی نیز دومین صنعت با بیشترین بازدهی بود. فرآورده های نفتی هم در جایگاه سوم قرار گرفت.


از میان سهم ها فجوش، فبستم، پشاهن، وسالت، وآذر، سغرب، جوین، شترهان، واحصا، خبنیان، بتک و غشصفا بیشترین بازدهی مثبت و داراب، قشیر، کایتا، زنجان، دروز، شکف، سمایه، رکیش، وثوق، فسدید، تکشا، کپارس، حاریا، فکمند و غبهار بیشترین بازدهی منفی و به تعبیری واضح تر زیان کسب کردند.


بازدهی صنایع در اسفند 1400
بازدهی و ریان سهم ها در 1400
انتهای خبر

0
0