بورس۲۴
1401/02/25
10:01
توضیحات «ثشاهد» در خصوص گزارش حسابرس

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شاهد در خصوص برخی بندهای گزارش حسابرس شفاف سازی نمود.

توضیحات «ثشاهد» در خصوص گزارش حسابرس

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شاهد در خصوص برخی بندهای گزارش حسابرس شفاف سازی نمود.

ثشاهد
انتهای خبر

0
0