بتاسهم
1400/04/13
08:51
#والبر با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-030 مورخ 1400/03/02 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/03/24 با توجه...

#والبر با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۰A-۰۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۸,۴۰۰,۱۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل اندوخته مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ لغایت تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰


انتهای خبر

0
0