نبسا
1399/08/18
12:46
کاری به درست و غلطی خبر ارزی که برای دارویی ها اومد ندارم هر‌گروهی از بورس که ورود نقدینگی داشت فقط #حمایت کنید همین

کاری به درست و غلطی خبر ارزی که برای دارویی ها اومد ندارم


هر‌گروهی از بورس که ورود نقدینگی داشت فقط #حمایت کنید


همینانتهای خبر

0
0