بورس۳۶۵
1399/08/11
11:39
حقوقی ها با این بازار هر طوری که دلشان می خواهد رفتار میکنند و شرایط بازار را به سمتی بردند که باعث زیان بسیاری از سهام داران و خروج تقدینگی شد.. ...

حقوقی ها با این بازار هر طوری که دلشان می خواهد رفتار میکنند و شرایط بازار را به سمتی بردند که باعث زیان بسیاری از سهام داران و خروج تقدینگی شد..شاید سازمان اختیار این را نداشته باشد که الزام کند حقوقی ها حمایت کنند ولی در مقابل این رفتار حقوقی ها سازمان می تواند از اختیاراتش استفاده کند و جلوی برخی از اقدامات حقوقی ها را بگیرد..برای مثال انجام همین حذف پیش گشایش ۳۰ دقیقه ایوافزایش حجم مبنا به اندازه میانگین حجم ماه یا بیشتر که حقوقی نتواند با خرید تعداد خیلی اندکی سهم قیمت پایانی را منفی ۵‌کند و سهم را در صف فروش قفل کند..


ولغو معاملات انلاین و برخط حقوقی هایی که سعی در تخریب بازار دارند

انتهای خبر

0
0