بورسینه
1401/02/17
08:52
📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش 🔹تقاضا در بورس: #شبریز ۱۷۴ میلیارد تومان #آسیاتک ۶۵ میلیارد تومان #شپاکسا ۲۱ میلیارد تومان 🔹عرضه در بورس...

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش🔹تقاضا در بورس:


#شبریز ۱۷۴ میلیارد تومان


#آسیاتک ۶۵ میلیارد تومان


#شپاکسا ۲۱ میلیارد تومان🔹عرضه در بورس:


#انرژی۱ ۶ میلیارد تومان


#شبندر ۵ میلیارد تومان


#غدام ۳ میلیارد تومان🔹تقاضا در فرابورس:


#دبالک ۸ میلیارد تومان


#ولشرق ۶ میلیارد تومان


#زنگان ۵ میلیارد تومان🔹عرضه در فرابورس:


#زگلدشت ۲ میلیارد تومان


#فماک ۲ میلیارد تومان


#کیا ۲ میلیارد تومان

انتهای خبر

0
0