بورس۲۴
1400/10/29
16:30
علت تغییر سود «قشهد» چه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شهد ایران در خصوص علت اصلی رشد سود شرکت شفاف سازی کرد.

علت تغییر سود «قشهد» چه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شهد ایران علت اصلی رشد سود شرکت را افزایش فروش شکر به علت تسریع در تسویه مطالبات چغندرکاران و افزایش شکر تولیدی دانست.

قشهد
انتهای خبر

0
0