تحلیل کاربردی هلالات
1399/09/18
11:42
#پالایشی کرک اسپردها در حال افزایش است. رشد آرام و پیوسته است. به احتمال بسیار قوی همکنون کرک اسپرد هر بشکه نفت در ایران به 6دلار نزدیک شده چون ت...

#پالایشیکرک اسپردها در حال افزایش است. رشد آرام و پیوسته است.به احتمال بسیار قوی همکنون کرک اسپرد هر بشکه نفت در ایران به ۶دلار نزدیک شده چون تخفیف خوراک افزایش یافته و محتمل است که همکنون کرک ها بهتر از گراف ما باشد.انتهای خبر

0
0