حسین زمانی
1399/08/23
18:41
بانک‌ها با ارسال پیامک به پرسنل خود روی نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کردند یعنی کوتاه مدت ۱۰ درصد، ۱۶ درصد یکساله و ۱۸ درصد دو ساله

بانک‌ها با ارسال پیامک به پرسنل خود روی نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کردندیعنی کوتاه مدت ۱۰ درصد، ۱۶ درصد یکساله و ۱۸ درصد دو سالهانتهای خبر

0
0