تحلیل برای سود
1399/09/03
09:59
شرکت سرمایه گذاری تکادو | #وکادو | 📆 1399/09/03 🔹خالص ارزش دارایی ها : 🔹NAV: 37,172 🔸قیمت پایانی سهم : 🔸PRICE: 17,226 ♦️قیمت بر خالص ارز...

شرکت سرمایه گذاری تکادو | #وکادو |📆 ۱۳۹۹/۰۹/۰۳🔹خالص ارزش دارایی ها :🔹 NAV: ۳۷,۱۷۲🔸قیمت پایانی سهم :🔸 PRICE: ۱۷,۲۲۶
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۴۶➖➖➖➖➖➖➖➖➖

انتهای خبر

0
0