بورس۲۴
1401/04/07
17:39
بانک سامان مزایده برگزار می کند

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، بانک سامان اعلام نمود شرکت توسعه و عمران بهناد بنا(سهامی خاص) به وکالت از بانک سامان درنظر دارد ملک شهر تهران را با شرایط ویژه از طریق مزایده عمومی بفروش برساند

بانک سامان مزایده برگزار می کند

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک سامان اعلام نمود شرکت توسعه و عمران بهناد بنا(سهامی خاص) به وکالت از بانک سامان درنظر دارد ملک شهر تهران را با شرایط ویژه از طریق مزایده عمومی بفروش برساند

سامان
انتهای خبر

0
0