کدال۳۶۰
1400/09/10
10:34
#وصندوق تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 🔹 زمان برگزاری: ساعت 11:00 مورخ 14...

#وصندوق


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰
🔹 سرمایه فعلی: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۵۱٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۱۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- مطالبات و آورده نقدی : ۱۳,۷۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
۱۴۰۰-۰۹-۱۰ ۱۰:۳۴:۴۶ (۸۲۴۴۹۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0