محسن حسنلو
1399/11/11
11:37
#نسبت 💢 نسبت سهم #شگویا به شاخص کل 💢 سهم نسبت به شاخص کل در حال تشکیل کف دوقلو در مکدی می باشد و ساختار هارمونیک AB=CD برای رشد می باشد. و تشکیل...

#نسبت💢 نسبت سهم #شگویا به شاخص کل 💢سهم نسبت به شاخص کل در حال تشکیل کف دوقلو در مکدی می باشد و ساختار هارمونیک AB=CD برای رشد می باشد. و تشکیل واگرای مثبت در نمودار مشهود هست.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0