بتاسهم
1399/12/04
20:02
#خزر در بهمن 180 میلیارد ریال بود و در مجموع 11 ماهه به 1475 میلیارد ریال رسید و کل سال قبل 845 میلیارد ریال بود

#خزر در بهمن ۱۸۰ میلیارد ریال بود و در مجموع ۱۱ ماهه به ۱۴۷۵ میلیارد ریال رسید و کل سال قبل ۸۴۵ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0