کارگزاری آبان
1399/09/16
08:55
📈صف خرید: خودرو422 میلیون سهم چخزر 358 میلیون سهم خگستر316 میلیون سهم وتوکا301 میلیون سهم شپترو 132 میلیون سهم

📈صف خرید:


خودرو۴۲۲ میلیون سهم


چخزر ۳۵۸ میلیون سهم


خگستر۳۱۶ میلیون سهم


وتوکا۳۰۱ میلیون سهم


شپترو ۱۳۲ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0