پارسیس تحلیل
1399/09/01
06:59
#صبا بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (صبا) در تاریخ 28 آبان 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 415...

#صبابررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (صبا) در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۹پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۴۱۵۶۱ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۳۳۴۰۰ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سرمایه گذاری صدر تامین - سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین - بانک تجارت و بانک ملت.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۹۴۱۴ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۷۳۴۸ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #صبا ۱۲۲۷۱ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۷۰ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0