نوآوران امین
1399/08/30
00:38
تولید برق ماه تاب کهنوج(#بکهنوج) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/07/30 (حسابرسی نشده) ⭕️ کاهش 1 درصدی درآمدهای عم...

تولید برق ماه تاب کهنوج(#بکهنوج)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)⭕️ کاهش ۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۲۲۴,۱۱۵ میلیون ریال به مبلغ ۲,۱۹۱,۲۹۱ میلیون ریال رسیده است)


⭕️افزایش ۷۱۲ درصدی زیان خالص ۹ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق زیان ۴۹۴۱ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0