ساعت بورس
1400/04/13
09:35
... #ولکار نوسان گیران رو‌ پیاده کرد ... 📊 📉

...#ولکارنوسان گیران رو پیاده کرد...📊 📉

انتهای خبر

0
0