بتاسهم
1399/08/22
10:45
سخنگوی دولت: انتظار ما از مقامات جدید کاخ سفید بازگشت به همه الزامات و تعهدات قبلی بدون قید و شرط است.

سخنگوی دولت: انتظار ما از مقامات جدید کاخ سفید بازگشت به همه الزامات و تعهدات قبلی بدون قید و شرط است.


انتهای خبر

0
0