بورسینه
1400/12/17
08:50
📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش 🔹تقاضا در بورس: #غبشهر ۲۳۱ میلیارد تومان #غمارگ ۸۵ میلیارد تومان #فایرا ۵۲ میلیارد تومان 🔹عرضه در بورس: ...

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش🔹تقاضا در بورس:


#غبشهر ۲۳۱ میلیارد تومان


#غمارگ ۸۵ میلیارد تومان


#فایرا ۵۲ میلیارد تومان🔹عرضه در بورس:


#غدشت ۱۸ میلیارد تومان


#شتران ۹ میلیارد تومان


#پترول ۴ میلیارد تومان🔹تقاضا در فرابورس:


#زاگرس ۲۰ میلیارد تومان


#زدشت ۱۰ میلیارد تومان


#وسپهر ۳ میلیارد تومان🔹عرضه در فرابورس:


#سدبیر ۲۱ میلیارد تومان


#قشیر ۸ میلیارد تومان


#شگامرن ۵ میلیارد تومان

انتهای خبر

0
0