تجریش بورس
1399/08/18
17:54
خب دلار به سر جای اولش برگشت و دیدید که بایدن یا هر کس دیگه ای نمیتوانه واسه اقتصاد ما هیچ کاری انجام بده پس مال خودتون رو حراج نکنید

خب دلار به سر جای اولش برگشت و دیدید که بایدن یا هر کس دیگه ای نمیتوانه واسه اقتصاد ما هیچ کاری انجام بدهپس مال خودتون رو حراج نکنید

انتهای خبر

0
0