نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/25
13:22
#غدام 100% سود خالص نگهداری یا فروش سهم بنا به تصمیم خودتون از اینجا به بعد😊

#غدام ۱۰۰٪ سود خالص نگهداری یا فروش سهم بنا به تصمیم خودتون از اینجا به بعد😊
انتهای خبر

0
0