سهامیاب - آموزش بورس
1401/02/10
08:41
#شوینده عموم شرکت های شوینده در یک،دو فصل اخیر زیان ده شدند. در حالی که این صنعت نمادهای p.e محوری همچون شگل و شپاکسا داشت اما این گراف نشان می ده...

#شویندهعموم شرکت های شوینده در یک،دو فصل اخیر زیان ده شدند. در حالی که این صنعت نمادهای p.e محوری همچون شگل و شپاکسا داشت اما این گراف نشان می دهد که چه مسیری منجر به زیان دهی این صنعت شد.گراف بالا، نرخ رشد درآمد و بهای تمام شده پاییز هر سال نسبت به سال قبل را نشان می دهد. به بیان دیگر فقط پاییز به پاییز را بررسی می کند.مشاهده می کنید که از سال ۱۳۹۷، نرخ رشد بهای تمام شده بیشتر از نرخ رشد فروش بوده است.در پاییز سنوات ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۸ حاشیه سود شرکتی همچون پاکشو عمدتا ۳۵-۴۰ درصد بوده اما پاییز سال ۱۴۰۰ به ۱۹درصد کاهش یافته است.اگر درآمد پاکشو در پاییز، ۳۲درصد بالاتر بود، آنگاه حاشیه سود گذشته تکرار می شد به عبارت دیگر پاکشو می بایستی در پاییز ۱۷۵۰میلیارد تومان درآمد میساخت تا وضعیت مطلوب باشد.این در حالی است که درآمد زمستان ۱۴۰۰ تنها ۱۵درصد بالاتر از زمستان ۱۳۹۹ است.۶۰-۸۰درصد محصولات این شرکت ها مشمول نرخ گذاری دستوری است لذا برای رسیدن به حاشیه سود قبل نیاز به ۵۰ الی ۷۰ درصد افزایش نرخ در بخش مشمول قیمت گذاری دستوری هستند البته با فرض هزینه های زمستان ۱۴۰۰!✅ 📊👈سهام یاب

انتهای خبر

0
0