بتاسهم
1401/02/01
21:18
کدال #زمستان ❇️ گزارش عملکرد زمستان شرکتها(9) #فباهنر #تنوین #وبشهر #ساروم #شیران #قشهد #کتوکا #سنیر #ثرود #فلامی 🔹 ادامه دارد کانال تحلیلی پارسیس

کدال #زمستان❇️ گزارش عملکرد زمستان شرکتها(۹)#فباهنر #تنوین #وبشهر #ساروم #شیران #قشهد #کتوکا #سنیر #ثرود #فلامی🔹 ادامه داردکانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0