حامیان بورس ایران
1401/04/01
09:41
❇️ تودلی ها ورنا خگستر صف خرید ❇️ وساپا ۴.۵ مثبت ❇️ خساپا ۳.۵ مثبت +

❇️ تودلی ها ورنا خگستر صف خرید


❇️ وساپا ۴.۵ مثبت


❇️ خساپا ۳.۵ مثبت +انتهای خبر

0
0