بتاسهم
1399/10/29
10:43
#کایتا ملک میفروشد ... واگذاری 62/55 درصد از مساحت ششدانگ املاک مورد توافق به مساحت 121679 متر مربع امضای توافقنامه با شهرداری قرچک مبنی بر تغییر...

#کایتا ملک میفروشد ... واگذاری ۶۲/۵۵ درصد از مساحت ششدانگ املاک مورد توافق به مساحت ۱۲۱۶۷۹ متر مربع


امضای توافقنامه با شهرداری قرچک مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک شششدانگ سه قطعه زمین کارخانهانتهای خبر

0
0