بورس نامه
1399/09/05
09:05
#شستا کل بازارو با خودش غرق کرده لعنت بهتون که این همه مدت بستید این شستارو

#شستا کل بازارو با خودش غرق کرده


لعنت بهتون که این همه مدت بستید این شستاروانتهای خبر

0
0