بورس۳۶۵
1400/01/16
16:48
#وبصادر توضیحات: در وبصادر هم امروز حقوقی ۳۵ میلیارد تومان بزخری کرد و که نشان می دهد برای فردا صف فروش جمع خواهد شد و بهبود معاملات را در خواهیم...

#وبصادرتوضیحات:در وبصادر هم امروز حقوقی ۳۵ میلیارد تومان بزخری کرد و که نشان می دهد برای فردا صف فروش جمع خواهد شد و بهبود معاملات را در خواهیم داشت
۹۹/۰۱/۱۶|بورس۳۶۵انتهای خبر

0
0