پارسیس تحلیل
1399/09/17
23:20
همتی : شرایط بازار ارز خوب است، متغییرهای برونزای زیادی بر ارز موثر است، انتظارات تورمی کاهنده است، شرایط بهتری در پیش است

همتی :شرایط بازار ارز خوب است، متغییرهای برونزای زیادی بر ارز موثر است، انتظارات تورمی کاهنده است، شرایط بهتری در پیش است

انتهای خبر

0
0