بتاسهم
1399/10/09
14:17
درخصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها برای طبقه زمین و ساختمان،نتایج گزارشهای ارزیابی دریافتی از هیئت کارشناسان رسمی دادگستری جهت اطلا...

درخصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها برای طبقه زمین و ساختمان،نتایج گزارشهای ارزیابی دریافتی از هییت کارشناسان رسمی دادگستری جهت اطلاع سهامداران محترم ارایه می شود.انتهای خبر

0
0