آتی کالا
1401/05/31
10:05
ورود و خروج زعفران نگین از انبارهای بورس دوشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ 🟥 نگین بیرجند ۸ کیلو ورود 📌برآیند کلی زعفران = ۸ کیلو ورود https://t.me/Atikalapublic

ورود و خروج زعفران نگین از انبارهای بورسدوشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۳۱🟥 نگین بیرجند ۸ کیلو ورود📌برآیند کلی زعفران = ۸ کیلو ورود
https://t.me/Atikalapublicانتهای خبر

0
0