سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1399/09/16
08:57
#بازار 🕣 هم اکنون و در پیش گشایش ⏫319نماد صف خرید(49%) ⏬ 35نماد صف فروش(5%) 💵 ارزش نمادهای صف خرید: 42135B 💴 ارزش نمادهای صف ف...

#بازار🕣 هم اکنون و در پیش گشایش
⏫۳۱۹نماد صف خرید(۴۹٪)
⏬ ۳۵نماد صف فروش(۵٪)
💵 ارزش نمادهای صف خرید: ۴۲۱۳۵B
💴 ارزش نمادهای صف فروش: ۵۵۶۳B
🎯

انتهای خبر

0
0