پارسیس تحلیل
1399/10/07
08:32
#شیران نسبت P/S Forward و P/S ttm صنایع شیمیایی ایران کانال تحلیلی پارسیس

#شیراننسبت P/S Forward و P/S ttm صنایع شیمیایی ایرانکانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0