تحلیلگران بازار سرمایه
1399/09/16
13:05
اطلاعات آماری بازار 1399/9/16 تعداد کل صف های خرید بازار:307 ارزش کل صف های خرید بازار:31,689,250,175,721ریال تعداد کل صف های فروش بازار:48 ارز...

اطلاعات آماری بازار ۱۳۹۹/۹/۱۶تعداد کل صف های خرید بازار:۳۰۷


ارزش کل صف های خرید بازار:۳۱,۶۸۹,۲۵۰,۱۷۵,۷۲۱ریالتعداد کل صف های فروش بازار:۴۸


ارزش کل صف های فروش بازار:۷,۷۴۱,۰۶۷,۶۱۲,۰۵۷ریال@CMA_investmentانتهای خبر

0
0