همفکران
1399/11/14
09:03
#کدال #شفاف_سازی #مبین 📌 افزایش 19 درصدی در نرخهای سرویسهای جانبی بدلیل اینکه نرخ گاز شامل دستورالعمل شورای رقابت نمیباشد ، مبلغ فروش گاز سوخت و...

#کدال


#شفاف_سازی


#مبین📌 افزایش ۱۹ درصدی در نرخهای سرویسهای جانبیبدلیل اینکه نرخ گاز شامل دستورالعمل شورای رقابت نمیباشد ، مبلغ فروش گاز سوخت و خوراک از مبلغ فروش محصول یا ارایه خدمت در سال مالی قبل خارج گردیده و درصد نسبت فروش محصول یا ارایه خدمت به کل درآمد شرکت در سال مالی قبل شامل گاز فروش رفته نمیباشد. لذا درصد افزایش نرخهای سرویسهای جانبی سال ۱۳۹۹ به سال ۱۳۹۸ معادل ۱۹.۲ درصد میباشدانتهای خبر

0
0