موج مثبت Positive Wave
1399/09/19
09:08
1- صبر در بورس نصف ایمان و یقین بر بنیاد سهم تمام ایمان است. 2- شیرینی سود بالا در بورس، تلخی #صبر را محو میکند.

۱- صبر در بورس نصف ایمان و یقین بر بنیاد سهم تمام ایمان است.۲- شیرینی سود بالا در بورس، تلخی #صبر را محو میکند.

انتهای خبر

0
0