تحلیل برای سود
1400/10/07
09:54
#گزارشات_ماهانه_آذر #سفارس در گزارش ماهانه آذر 72 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است. #وکهبمن در گزارش ماهانه آذر 937 میلیارد ریال س...

#گزارشات_ماهانه_آذر#سفارس در گزارش ماهانه آذر ۷۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#وکهبمن در گزارش ماهانه آذر ۹۳۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#وبوعلی در گزارش ماهانه آذر ۱۸۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#اعتلا در گزارش ماهانه آذر ۱۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

انتهای خبر

0
0