آواتحلیل
1399/11/06
16:39
#بررسی_گزارش_کدال #پکویر ✅ شرکت کویر تایر در دی ماه 119 میلیارد تومان فروش داشته که که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 143% افزایش داشته است. سال مالی...

#بررسی_گزارش_کدال #پکویر✅ شرکت کویر تایر در دی ماه ۱۱۹ میلیارد تومان فروش داشته که که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴۳٪ افزایش داشته است. سال مالی شرکت منتهی به ۳۰ آذر ماه می باشد و این گزارش اولین ماه از سال مالی جاری است. فروش شرکت ۴۹٪ نسبت به آذر افت داشته اما ۳۴٪ نسبت به میانگین ۱۲ ماه گذشته رشد داشته است.✅ این شرکت در دی ماه ۱۹۳۰ تن تایر فروخته که ۷۹٪ نسبت به ماه گذشته و ۲۰٪ نسبت به میانگین ۱۲ ماه گذشته کاهش داشته است.✅ نرخ فروش تایر در این ماه برابر با ۶۱ میلیون تومان به ازای هر تن بوده که نسبت به ماه گذشته ۸٪ کاهش اما نسبت به میانگین ۱۲ ماه گذشته ۶۸٪ افزایش داشته است.قیمت سهم ۱۶۱۸ تومان است و در یک ماه گذشته ۲۹٪ افت داشته است...انتهای خبر

0
0