تحلیل با سید علی محسنی
1399/08/23
01:07
#وبصادر روی حمایت L2 قرار داره و مقاومت اولش H1_2700ریاله به احتمال خیلی زیاد شنبه سبز پوشه @Mr1bourse

#وبصادر


روی حمایت L۲ قرار داره و مقاومت اولش


H۱_۲۷۰۰ریاله


به احتمال خیلی زیاد شنبه سبز پوشه


@Mr۱bourseانتهای خبر

0
0