کدال۳۶۰
1400/05/29
15:09
#فسبزوار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی من...

#فسبزوار


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ساعت ۱۰:۰۰۱۴۰۰-۰۵-۲۹ ۱۵:۰۹:۵۱ (۷۸۳۸۵۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0