محسن حسنلو
1399/10/29
11:45
#ذوب 💢 سهامی ذوب آهن اصفهان 💢 سهم اصلاح خوبی داشته است و در حال تشکیل Ending می باشدو ورود نقدینگی مشهود می باشد و سهم در این محدود کف سازی می کن...

#ذوب💢 سهامی ذوب آهن اصفهان 💢سهم اصلاح خوبی داشته است و در حال تشکیل Ending می باشدو ورود نقدینگی مشهود می باشد و سهم در این محدود کف سازی می کند@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0