تجریش بورس
1399/09/04
08:50
#سکارون 6 روز است بعد معرفی.پشت سر هم صف خرید است فعلا نگهداری میکنیم👌

#سکارون ۶ روز است بعد معرفی.پشت سر هم صف خرید استفعلا نگهداری میکنیم👌انتهای خبر

0
0