کدال۳۶۰
1399/09/16
21:30
#وسخراش تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی 🔹 زمان برگزاری: ساعت 11:00...

#وسخراش


تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۱۳۹۹-۰۹-۱۶ ۲۱:۲۹:۵۰ (۷۰۰۵۷۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0