مهدی ساسانی
1399/08/23
13:08
این امارها را بگذارید کنار صحبتهای قبلی ،واقعا قدرت و لابی این ۳ درصد قطعا خیلی خیلی بیشتر از ۹۷ درصد بقیه است

این امارها را بگذارید کنار صحبتهای قبلی ،واقعا قدرت و لابی این ۳ درصد قطعا خیلی خیلی بیشتر از ۹۷ درصد بقیه استانتهای خبر

0
0