بورس۲۴
1400/11/09
10:48
فروش عالی «قشکر» در دی ماه سال ۱۴۰۰

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شکر شاهرود در مدت ۴ ماهه حدود ۱۷۱ میلیارد تومان درآمدداشته است.

فروش عالی «قشکر» در دی ماه سال 1400

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شکر شاهرود در مدت ۴ ماهه حدود ۱۷۱ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورده که ۱۰۲ میلیارد تومان در دی ماه محقق شده است.قشکر
انتهای خبر

0
0