مهدی افضلیان
1401/06/02
09:12
#بازار به متغیرهای تابلوخوانی بازار نگاه کنید ورود نقدینگی به بازار در دو روز گذشته مناسب بوده. مقدار ان کم بوده است ولی حداقل خروج نقدینگی را ند...

#بازاربه متغیرهای تابلوخوانی بازار نگاه کنیدورود نقدینگی به بازار در دو روز گذشته مناسب بوده. مقدار ان کم بوده است ولی حداقل خروج نقدینگی را نداشتیم.تقویت این عوامل میتواند موجب بهبود بازار شود.اگر کاری به کار بازار نداشته باشند با تقویت این عوامل میتوانیم شاهد بهبود نسبی بازار باشیم.@mehdiafzaliaan

انتهای خبر

0
0